โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2564


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. นาย บุญยง สวาทยานนท์ 823,591,300 19.61
2. นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 746,648,100 17.78
3. นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 172,000,000 4.10
4. นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 171,417,500 4.08
5. นาย ยงศีล รุ่งชีวา 136,656,000 3.25
6. นาย พีระ นีรพิทักษ์ 90,000,000 2.14
7. นาย วิชัย ธนสมุทร 77,394,300 1.84
8. นาย ปราชญ์ปก ลือสกุลกิจไพศาล 72,890,600 1.74
9. น.ส. ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 67,578,100 1.41
10. นาย สุธน สิงหสิทธางกูร 58,410,700 1.39