โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 3 เมษายน 2563


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. นาย ลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 823,648,100 19.61
2. นาย บุญยง สวาทยานนท์ 823,591,300 19.61
3. นาย พงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 172,000,000 4.10
4. นาย เกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 169,910,100 4.05
5. นาย ยงศีล รุ่งชีวา 137,687,600 3.28
6. นาย พีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.68
7. น.ส. ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 68,578,100 1.63
8. นาย พิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 64,500,000 1.54
9. นาย สุธน สิงหสิทธางกูร 57,598,100 1.37
10. นาย วิชัย ธนสมุทร 44,238,200 1.05