โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1 นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 800,000,000 19.048
2 นายบุญยง สวาทยานนท์ 635,591,300 15.133
3 นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา 180,000,000 4.286
4 นายยงศีล รุ่งชีวา 148,887,500 3.545
5 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 138,881,000 3.307
6 นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 122,000,000 2.905
7 นายพีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.679
8 นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 78,162,300 1.861
9 นายพิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 67,500,000 1.607
10 น.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 64,500,000 1.536
11 นายประโยชน์ สุขศรีการ 43,500,000 1.036
12 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 41,905,100 0.998
13 น.ส.สุจินดา ลีวาณิชย์ 34,715,900 0.827
14 นายสมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ 26,332,700 0.627
15 นายประสิทธิ์ เฮงเลิศปัญญา 24,866,000 0.592
16 นายธนัญ คงนิธิเฉลิม 24,700,000 0.588
17 น.ส.อรวรรณ วิริยะพรเลิศ 23,037,400 0.549
18 นายสมจินต์ โภควนิช 21,200,000 0.505
อื่น ๆ 1,611,720,800 38.374
รวม 4,200,000,000 100.000