โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1 นายบุญยง สวาทยานนท์ 815,591,300 19.419
2 นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล 800,000,000 19.048
3 นายยงศีล รุ่งชีวา 147,138,100 3.503
4 นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 141,131,000 3.360
5 นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 122,000,000 2.905
6 นายพีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.679
7 นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 78,162,300 1.861
8 นายพิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 67,500,000 1.607
9 น.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 64,500,000 1.536
10 นายประโยชน์ สุขศรีการ 47,900,000 1.140
11 นายพิชัย วิจักขณ์พันธ์ 41,905,100 0.998
12 น.ส.สุจินดา ลีวาณิชย์ 34,946,300 0.832
13 นายมนต์ชัย ลีศิริกุล 33,300,000 0.793
14 นายสมบูรณ์ สุขุมคัมภีร์ 26,332,700 0.627
15 นายประสิทธิ์ เฮงเลิศปัญญา 24,866,000 0.592
16 นายธนัญ คงนิธิเฉลิม 24,700,000 0.588
17 น.ส.อรวรรณ วิริยะพรเลิศ 23,037,400 0.549
18 นายสมจินต์ โภควนิช 22,671,600 0.540
อื่น ๆ 2,628,181,800 62.576