คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์

ชื่อ - สกุล นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์
อายุ 48 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5340
ปริญญาโท
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
  มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program 263/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 27 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคชิฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคซีฟ ซอฟแวร์ จำกัด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/13 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
 • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย

ชื่อ - สกุล นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • Master of Science (Human Resource and Organization Development) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
อื่นๆ
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตร พัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE) รุ่นที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • HR Skills in 21st Century : Organization Development โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • HR Skills in 21st Century : Strategic Performance Management System (SPMS) โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559 – 2560 Vice President – Human Resource Operations, Ananda Development Public Company Limited
 • 2557 – 2559 Human Resource Director, AURORA Design Co.,Ltd
 • 2554 – 2557 Assistant Vice President – Human Capital Business Partner, Pruksa Real Estate Public Company Limited
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายประสาน เจียรไกร
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายประสาน เจียรไกร

ชื่อ - สกุล นายประสาน เจียรไกร
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคลเทเวศน์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2526 - 2532 รับราชการกรมชลประทาน
 • 2532 - 2537 ศึกษาและออกแบบโครงการชลประทาน บจก. ปัญญาคอนซัลแตนท์
 • 2537 - 2547 ผจก. ฝ่ายประมาณราคา บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
 • 2547 - 2552 ดูแลการประมาณราคา โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน บจก. MAA
 • 2552 - 2561 ฝ่ายประมาณราคา บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตส
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายสัญญา กาญจนวิทย์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสัญญา กาญจนวิทย์

ชื่อ - สกุล นายสัญญา กาญจนวิทย์
อายุ 51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2563
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559-2563 Executive Vice President บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตส
 • 2558-2559 Senior Vice President บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตส
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา