คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


ผศ. ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์สวัสดิ์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ผศ. ดร. ชัยยุทธ ผดุงศักดิ์

อายุ 39 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
คุณสมบัติและประวัติการศึกษา ปริญญาเอก
 • สาขาการเงิน, Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท
 • สาขาการเงิน, Florida International University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
 • สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP 142/2017) โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 14 พฤศจิกายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผล ประโยชน์หรือมีสภาพแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2561 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท บริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 • 2560 - 2561 ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท บริษัท สยามนุวัตร จำกัด
 • 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2556 - 2560 กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท Ausiris Future Co., Ltd
 • 2555 - 2558 อาจารย์ประจำภาควิชาการเงิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2555 - 2556 ที่ปรึกษาบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง Ausiris Future Co., Ltd
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
รศ. ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รศ. ดร. นิติ รัตนปรีชาเวช

อายุ 38 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาเอก
 • รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
ปริญญาโท
 • สถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
จำนวนปีที่เป็นพนักงานบริษัท -
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 14 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2560 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2556 - 2560 รองผู้อำนวยการโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
ดร. วิรัช ศิลป์เสวีกุล
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ดร. วิรัช ศิลป์เสวีกุล

อายุ 68 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาเอก
 • การจัดการอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ปริญญาโท
 • การผังเมืองมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต Mapua Institute of Technology
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
จำนวนปีที่เป็นพนักงานบริษัท -
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 14 ธันวาคม 2561
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) ปัจจุบัน
 • ที่ปรึกษาด้านที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเปิดร้านสาขา (Construction Compliance) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 • คณะทำงานและวิทยากร หลักสูตรอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น อบต. เรื่องการควบคุม อาคารสภาสถาปนิก
 • อาจารย์ผู้บรรยายพิเศษ วิชาการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์
อดีต
 • วิศวกรโยธา 8 วช. (ด้านควบคุมอาคาร) (วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ) หัวหน้างานอนุญาตอาคาร กองควบคุมอาคาร กทม.
 • รักษาการหัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคาร/ รักษาการผู้อำนวยการกองควบคุมอาคาร หัวหน้าฝ่ายโยธาเขต กทม.
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ รักษาการผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กทม.
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการวรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา