คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์

ชื่อ - สกุล นายโชคชัย อิทธิวิบูลย์
อายุ 48 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
คุณสมบัติและประวัติการศึกษา ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5340
ปริญญาโท
 • ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (MBE)
  มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต การสอบบัญชี
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program 263/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่เข้าเป็นกรรมการของบริษัท 27 เมษายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคชิฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ(ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แอคซีฟ ซอฟแวร์ จำกัด
 • 2542 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีเอ แอลไลแอนซ์ จำกัด
 • 2548 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท อินดิโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 10/13 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
 • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการบริษัท
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางกนกพร สาณะวัฒนา
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางกนกพร สาณะวัฒนา

อายุ 48 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน CFO / กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) การเงินการธนาคาร, ม.รามคำแหง
ปริญญาตรี
 • บัญชีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อื่นๆ
 • Certificate of Japanese Language and Culture, Nagasaki Wesleyan Junior College, JAPAN
 • Mini Master in HR Management, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certificate Program (DCP171/56), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Advance Audit Committee Program (AACP22/59), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Certificate of IT Audit for Non-IT Auditor, NSTDA Academy, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฎาคม 2562 (กรรมการบริหารความเสี่ยง)
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2560 - พ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีการเงิน/CFO บมจ. ชาญอิสสระดีเวล็อปเม้นท์
 • 2558 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน/CFO บจ.ออโรร่าดีไซน์
 • 2557 - 2558 ผู้อำนวยการฝ่ายและบริหารความเสี่ยง/กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ), กระทรวงการคลัง
 • 2554 - 2557 ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและจัดการองค์กร/สำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิค(องค์การมหาชน) (EGA) ,กระทรวงICT
อื่นๆ
 • เลขานุการอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการการเงินและการลงทุน,อนุกรรมการและเลขานุการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย, เลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง,อนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารงานบุคคล / สำนักงานรัฐบาลอิเล็คทรอนิกส์(องค์การมหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายสงกรานต์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสงกรานต์ แสงอร่ามรุ่งโรจน์

อายุ 42 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย / กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • นิเทศศาสตร์ (การจัดการสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฏาคม 2562 (กรรมการบริหารความเสี่ยง)
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2559 ผู้อำนวยการฝ่ายสรรหาที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
 • 2558 - 2556 ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและขาย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายชินพันธ์ ตรีทิพชุมสิริ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชินพันธ์ ตรีทิพชุมสิริ

อายุ 58 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง / กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สาขาบริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรี
 • บัญชีบัณฑิต (สาขาการต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 1 กรกฏาคม 2562 (กรรมการบริหารความเสี่ยง)
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • ก.พ. 2551 - ก.ย. 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
 • ก.ย. 2557 - ต.ค. 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
 • ต.ค. 2560 - มี.ค. 2562 รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ บมจ.พฤกษา เรียลเอสเตท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา