คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง


นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
กรรมการ

นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม

ชื่อ - สกุล นายไพโรจน์ วัฒนวโรดม
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการบริหาร/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา
  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท

 • MBA (Marketing Management)
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตร The Boss รุ่นที่ 81
  โดย สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI)
 • Director Certification Program (DCP) รุ่น 202/2015
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Financial Statement for Director (FSD) รุ่นที่ 24/2014
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นผู้บริหาร 2 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2559)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 1 พฤษภาคม 2559
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
0.24%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 1 แห่ง
 • 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559 - 2560 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
 • 2556 - 2559 กรรมการ บริษัท คาซ่า วิลล์ จำกัด
 • 2556 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ควอลตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 • 2555 - 2559 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะคอนฟิเด้นซ์ จำกัด
 • 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท คิวเฮ้าส์ พรีคาสท์ จำกัด
 • 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท คิว.เอช. แมเนจเม้นท์ จำกัด
 • 2555 - 2559 กรรมการ บริษัท กัสโต้ วิลเลจ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
 • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายชวลิต ธาราธิคุณเดช
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายชวลิต ธาราธิคุณเดช

ชื่อ - สกุล นายชวลิต ธาราธิคุณเดช
อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการสัมนักกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการจัดการ)
  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • CSP  รุ่นที่  52/2013
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • หลักธรรมาภิบาลที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ถือหุ้น
  โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำนวนปีที่เป็นพนักงานบริษัท 5  ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 3 มิถุนายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2544-2556 ผู้จัดการ บริษัท ว่อง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา