ข้อมูลสำคัญทางการเงิน


งบการเงินรวม 2558 2559 2560
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)
รายได้รวม (Total revenues) 3,207.38 3,327.09 4,521.87
รายได้จากการขาย (Revenues from sales of real estate) 3,131.13 3,049.17 4,257.24
กำไรขั้นต้น (Gross profit) 1,418.23 955.21 1,080.91
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net profit) 702.50 125.01 (22.68)
สถานะทางการเงิน (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม (Total assets) 8,905.65 12,484.43 11,695.48
หนี้สินรวม (Total liabilities) 3,800.33 7,295.42 6,574.14
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders' equity) 5,105.32 5,189.01 5,121.34
สภาพคล่อง
อัตราเงินทุนหมุนเวียน (เท่า) 2.49 1.62 1.62
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) % 7.89 1.00 (0.19)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) % 13.76 2.41 (0.44)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating profit margin) % 29.95 10.86 6.72
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross profit margin) % 45.29 31.33 25.39
อัตรากำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (Basic EPS) - Weighted Average (บาท) 0.17 0.03 (0.01)
มูลค่าตามราคาบัญชีต่อหุ้น (Book value per share) (บาท) 1.22 1.24 1.22
ความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt/Asset ratio) (เท่า) 0.43 0.58 0.56
อัตราส่วนหนี้สินต่อผู้ถือหุ้น (D/E ratio)* (เท่า) 0.74 1.41 1.28

หมายเหตุ * คิดจากจำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย