คณะกรรมการบริหาร


นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล

ชื่อ – สกุล นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / ประธานคณะกรรมกาครบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
 • Diploma
  มหาวิทยาลัย Fang Chia Taiwan
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Certification Program 263/2018
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 26 กุมภาพันธ์ 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
19.05%
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
2 แห่ง
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ หกจ.โรงสีไฟตาคลีกิจการไพศาล
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 10 แห่ง
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.จงเทียน จำกัด
 • 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท อัลติเมทไรซ์ จำกัด
 • กรรมการผู้จัดการ หจก.โรงสีไฟตาคลีกิจไพศาล
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 15/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/6 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561)
 • การการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการบริหาร

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ชื่อ - สกุล นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
อายุ 49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจ (MBA)
  Thunderbird School of Global Management, USA

ปริญญาตรี

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อนดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท) กระทรวงการคลัง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2556-2560 Chief People Officer and Director บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2556 Chief Finance Officer (CFO)/Investor Relations บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริจ
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายปิยพล บุญมี
กรรมการบริหาร

นายปิยพล บุญมี

ชื่อ - สกุล นายปิยพล บุญมี
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย / รักษาการผู้อำนวยการสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท
 • นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ( กฎหมายธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เนติบัณฑิตไทย ( นบท.สมัยที่ 53 )
 • สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program ( CSP) รุ่นที่ 100/2019
  โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 18 กรกฎาคม 2562
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2554 - 2562 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บมจ.พฤกษาเรียลเอสเตท
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย
กรรมการบริหาร

นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย

ชื่อ - สกุล นางสุดารัตน์ รัตนพรสินชัย
อายุ 53 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • Master of Science (Human Resource and Organization Development) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปริญญาตรี
 • บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
อื่นๆ
 • ประกาศนียบัตร กฎหมายแรงงาน สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • ประกาศนียบัตร พัฒนาความรู้ด้านบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Mini MRE) รุ่นที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • HR Skills in 21st Century : Organization Development โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • HR Skills in 21st Century : Strategic Performance Management System (SPMS) โดย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559 – 2560 Vice President – Human Resource Operations, Ananda Development Public Company Limited
 • 2557 – 2559 Human Resource Director, AURORA Design Co.,Ltd
 • 2554 – 2557 Assistant Vice President – Human Capital Business Partner, Pruksa Real Estate Public Company Limited
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายประสาน เจียรไกร
กรรมการบริหาร

นายประสาน เจียรไกร

ชื่อ - สกุล นายประสาน เจียรไกร
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่สนับสนุนกลาง
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • วิศวกรรมชลประทาน วิทยาลัยการชลประทาน
 • วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชมงคลเทเวศน์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2526 - 2532 รับราชการกรมชลประทาน
 • 2532 - 2537 ศึกษาและออกแบบโครงการชลประทาน บจก. ปัญญาคอนซัลแตนท์
 • 2537 - 2547 ผจก. ฝ่ายประมาณราคา บมจ. คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)
 • 2547 - 2552 ดูแลการประมาณราคา โครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีน้ำเงิน บจก. MAA
 • 2552 - 2561 ฝ่ายประมาณราคา บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตส
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายสัญญา กาญจนวิทย์
กรรมการบริหาร

นายสัญญา กาญจนวิทย์

ชื่อ - สกุล นายสัญญา กาญจนวิทย์
อายุ 51 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 มีนาคม 2563
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2559-2563 Executive Vice President บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตส
 • 2558-2559 Senior Vice President บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตส
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ

ชื่อ - สกุล นายเจริญชัย กิตติสุวรรณ
อายุ 57 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • MBA in information System and Finance, Xavier University, Ohio ประเทศสหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี
 • คณะวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • หลักสูตรประเด็นปัญหารายการข้อมูลทางบัญชีในการปิดงบการเงินก่อนนำส่งงบการเงิน ปี 2562
 • หลักสูตรการทบทวนการกำกับดูแลของงบการเงินรายไตรมาส (TLCA CFO ครั้งที่ 3/2019)
 • หลักสูตร The CFO’s Role in Stakeholder Communications (TLCA CFO ครั้งที่ 5/2019)
 • หลักสูตร Strategic Financial Leadership Program (SFLP) 2018
 • หลักสูตร Integrated Reporting รุ่นที่ 1/61
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 1 กรกฎาคม 2563
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2561-พ.ค.2563 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชีและเลขานุการบริษัท บ.บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2559-2560 รองกรรมการผู้จัดการสายงานการเงินและบัญชี บ.วิไลลักษณ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
 • 2559 ผู้ช่วยคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท บ.บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2558 รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บ.บางกอกโพสต์ จำกัด (มหาชน)
 • 2556-2557 ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บ.ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด
 • 2553-2555 ผู้อำนวยการอาวุโส บ.ซิกโก้ แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 - ไม่มี -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางสาวชัญญา แซ่เตีย
กรรมการบริหาร

นางสาวชัญญา แซ่เตีย

ชื่อ - สกุล นางสาวชัญญา แซ่เตีย
อายุ 48 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาโท
 • คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปริญญาตรี
 • คณะศิลปศาสตร์(ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การอบรมหลักสูตรกรรมการ - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ -
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 10 สิงหาคม 2563
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2561-2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2560-2561 ประธานเจ้าหน้าที่การตลาดและการขาย บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2558-2560 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา