นโยบายและการจ่ายเงินปันผล


บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน เฉพาะกิจการ ภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองอื่น (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปัน ผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะขึ้น อยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการใช้ เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสม และปัจจัย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการบริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า บริษัทจะต้องมีเงินสดเพียงพอ สำหรับการดำเนินธุรกิจ และการดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการ บริษัท และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทเห็นสมควร


ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้ รายงานให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

วันที่
คณะกรรมการมีมติ
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทปันผล เงินปันผล
(บาท / หุ้น)
วันผลประกอบการ
15/03/2565 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/2564-31/12/2564
23/02/2564 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/2563-31/12/2563
23/03/2563 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/2562-31/12/2562
26/02/2562 07/05/2562 29/05/2562 เงินปันผล 0.01 01/01/2561-31/12/2561
09/03/2561 - - งดจ่ายเงินปันผล - 01/01/2560-31/12/2560
27/02/2560 28/04/2560 19/05/2560 เงินปันผล 0.01 01/01/2559-31/12/2559
29/02/2559 04/05/2559 23/05/2559 เงินปันผล 0.01 01/01/2558-31/12/2558
10/08/2558 20/08/2558 08/09/2558 เงินปันผล 0.08 01/01/2558-30/06/2558
02/03/2558 13/03/2558 31/03/2558 เงินปันผล 0.10 01/01/2558-28/02/2558