คณะกรรมการบริษัท


นายวรมิตร ครุฑโต
ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

นายวรมิตร ครุฑโต

ชื่อ - สกุล นายวรมิตร ครุฑโต
ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
กรรมการบริษัท
ดร.สุนีย์ ศรไชยธนะสุข
กรรมการอิสระ
นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
กรรมการบริษัท

นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ

ชื่อ - สกุล นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ
อายุ 49 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร / กรรมการบริหาร
สัญชาติ ไทย
การศึกษา

ปริญญาโท

 • บริหารธุรกิจ (MBA)
  Thunderbird School of Global Management, USA

ปริญญาตรี

 • เศรษฐศาสตรบัณฑิต
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 27/2008 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 36/2005 โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 1 ปี
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 มิถุนายน 2561
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 2 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน Executive Vice President บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
 • 2548-ปัจจุบัน กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอร์จูน พาร์ท อนดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
3 แห่ง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท) กระทรวงการคลัง
 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
 • 2561-ปัจจุบัน กรรมการ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
 • 2556-2560 Chief People Officer and Director บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 • 2552-2556 Chief Finance Officer (CFO)/Investor Relations บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
การเข้าร่วมประชุมในปี 2561
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/16 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
 • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 11/22 ครั้ง (*เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561)
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริจ
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์
กรรมการอิสระ

นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์

ชื่อ - สกุล นางกรรณิการ์ โควิสุทธิ์
นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี
กรรมการอิสระ

นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี

ชื่อ - สกุล นายธีรวุฒิ จิรชัยศรี
นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์
กรรมการบริษัท

นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

ชื่อ - สกุล นายปฐมพร ติรณสวัสดิ์

เลขานุการบริษัทนางสาว สุคนธา เกษมสุข
เลขานุการบริษัท

นางสาวสุคนธา เกษมสุข

ชื่อ - สกุล นางสาวสุคนธา เกษมสุข