โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 16 มีนาคม 2560


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 1,217,602,300 28.99
2. นายบุญยง สวาทยานนท์ 475,591,300 11.32
3. นายยงศีล รุ่งชีวา 153,907,100 3.66
4. นายเกียรติศักดิ์ ไตรตรึงษ์ทัศนา 129,189,000 3.08
5. นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 124,300,000 2.96
6. นายพีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.68
7. นายสมชาติ คุปต์นิรัติศัยกุล 76,000,000 1.81
8. นายพิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 67,500,000 1.61
9. นายประโยชน์ สุขศรีการ 64,900,000 1.55
10. น.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 64,500,000 1.54