โครงสร้างผู้ถือหุ้น


ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559


ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) %
1. นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา 1,212,000,000 28.86
2. นายบุญยง สวาทยานนท์ 504,750,000 12.02
3. นายยงศีล รุ่งชีวา 231,914,700 5.52
4. นายพงศ์ศักดิ์ สวาทยานนท์ 140,300,000 3.34
5. นายพีระ นีรพิทักษ์ 112,500,000 2.68
6. นายประโยชน์ สุขศรีการ 102,600,000 2.44
7. นายพิรุฬห์ นีรพิทักษ์ 67,500,000 1.61
8. น.ส.ศุภวรรณ สวาทยานนท์ 62,303,000 1.48
9. น.ส.กิติยา มโนธรรมรักษา 45,000,000 1.07
10. นายประสิทธิ์ เฮงเลิศปัญญา 31,951,800 0.76
11. นายศิริศักดิ์ สนโสภณ 24,500,000 0.58