คณะกรรมการบริษัท


นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ
ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ

อายุ 65 ปี
   
การศึกษา
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
หลักสูตรอบรม
 • Directors Accreditation Program (DAP104/2013)
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2557 - ปัจจุบัน
 • ประธานกรรมการ, บริษัท อีลิท พลัส ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท กรุงเทพโยธาอุตสาหการ จำกัด
   
2556 - ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร, บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ, บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้
 • ประธานกรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • ประธานกรรมการ, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • ประธานกรรมการ, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • ประธานกรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
   
2555 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บมจ.สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
   
2555 - 2557
 • กรรมการ, บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
   
2555
 • รองปลัด, กระทรวงมหาดไทย
   
2554 - 2555
 • กรรมการ, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
   
2551 - 2555
 • อธิบดี, กรมที่ดิน
นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา
กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร

นายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา

กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ

อายุ 53 ปี
   
การศึกษา
 • ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์โยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
   
หลักสูตรอบรม
 • Directors Accreditation Program (DAP) 104/2013
 • Financial Statements for Committee (FSD) 23/2014
 • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) รุ่นที่19/2557
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 28.86 %
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
บิดาของนายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา กรรมการ/กรรมการบริหาร/รอง กรรมการผู้จัดการ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา รองกรรมการผู้จัดการ
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2553 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
   
2555 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ / ปธะธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
   
2554 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เมอร์ริทโต้ แลนด์(ในทอน) จำกัด
   
2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เมอร์ริท ภูเก็ต จำกัด
นายยงศีล รุ่งชีวา
กรรมการ / กรรมการบริหาร

นายยงศีล รุ่งชีวา

กรรมการ / กรรมการบริหาร

อายุ 55 ปี
   
การศึกษา
 • อนุปริญญา สาขาการไฟฟ้า วิทยาลัยช่างกลปทุมวันทยาลัย
   
หลักสูตรอบรม
 • Directors Accreditation Program (DAP 104/2013)
 • Financial Statements for Director (FSD 23/2014)
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 5.52 %
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2558 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท บ้านรื่นรมย์ 2015 จำกัด
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร, บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์ (สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • กรรมการ / กรรมการบริหาร, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
   
2554 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เมอริทโต้ แลนด์(ในทอน) จำกัด
   
2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เมอร์ริท ภูเก็ต จำกัด
   
2547 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ที ซี อาร์ ทิมเบอร์ จำกัด
   
2533 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไทยเซ็นทรัล แรทแท่น จำกัด
นายพีระ นีรพิทักษ์
กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายพีระ นีรพิทักษ์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 65 ปี
   
การศึกษา
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
 • ปริญญาตรี สาขาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยเกริก
   
หลักสูตรอบรม
 • Directors Accreditation Program (DAP)104/2013 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Financial Statements for Director (FSD 23/2014)
 • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ประกันวินาศภัย(IMD) สถาบันประกันไทย
 • หลักสูตรการประกันวินาศภัยว่า ด้วย"หลักความรับผิดชอบตาม กฎหมาย" สำนักเลขาธิการ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • หลักสูตรการฝึกอบรมอาสา สมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน รางวัลประกาศเกียรติคุณนัก ธุรกิจดีเด่น สาขานักธุรกิจขนาด กลางทำคุณประโยชน์ต่อสังคม ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย ปี พ.ศ. 2525
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 2.68 %
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.แอสพลัส จำกัด
   
2558 - ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส,บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ,บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
   
2554 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
   
2553 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
 • กรรมการ, บริษัทบ้าน พุทธรักษา 2015
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 34 ปี
   
การศึกษา
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
   
หลักสูตรอบรม
 • RECU รุ่น 33-คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
 • Directors Accreditation Program (DAP)104/2013
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.36%
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
เป็นบุตรของนายทนงศักดิ์ มโนธรรมรักษา และเป็นพี่ชายของ นายธีระชาติ มโนธรรมรักษา
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2558 - ปัจจุบัน
 • รองกรรมการผู้จัดการ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
   
2557 - ปัจจุบัน
 • กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร,บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร,บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร,บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร,บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • กรรมการ/กรรมการบริหาร, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
   
2554 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สปอร์ตคลับ จำกัด
   
2552 - ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการ, บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองชีวิว จำกัด
นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์
กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายอัษฎางค์ ศรีศุภรพันธ์

กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 64 ปี
   
การศึกษา
 • พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
   
หลักสูตรอบรม
 • หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 149/2011
 • หลักสูตรอบรม Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 45/2013
 • หลักสูตรอบรม Risk Management Committee (RMP) 3/2014
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) 0.017%
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2557 - ปัจจุบัน
 • รองประธานกรรมการประธานกรรมการตรวจสอบ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
   
2555 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
นายปรีชา ติวะนันทกร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายปรีชา ติวะนันทกร

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

อายุ 69 ปี
   
การศึกษา
 • ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
หลักสูตรอบรม
 • "หลักการและเทคนิคการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 2" สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • Directors Accreditation Program (DAP 104/2013) Audit
 • Committee Program ACP 46/2014 Risk Management
 • Committee Program (RMP) รุ่นที่ 3/2014
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ, บมจ.เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ไชน่าเซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
พ.ต.อ. โกศล นินบดี
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

พ.ต.อ. โกศล นินบดี

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 70 ปี
   
สัญชาติ ไทย
   
การศึกษา
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
 • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • Audit Committee Program (ACP) 46/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 • สัมมนา Audit Committee หัวข้อ “แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters)
 • หลักสูตรอบรมผู้กำกับการกองบัญชาการศึกษา ปี 2538 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
   
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ
 • 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
   
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 • 29 เมษายน 2556
   
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ไม่มี
   
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น ไม่มี
   
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) ไม่มี
   
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
 • กรรมการ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
   
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
   
ประสบการณ์การทำงานในองค์กร อื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) ไม่มี
   
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
 • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
 • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
 • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
   
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ
 • ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
   
คุณสมบัติต้องห้าม
 • ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

นายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 56 ปี
   
การศึกษา
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า The University of Texas at Austin
 • ปริญญาโท สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า The University of Texas at Austin
 • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ The University of Texas at Austinารศาสตร์
   
หลักสูตรอบรม
 • หลักสูตรอบรม Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 31/2013
 • หลักสูตร FGP รุ่น 3/2011 (Financial Institution Governance Program)
   
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%) ไม่มี
   
ความสัมพันธ์ครอบครัว
ระหว่างผู้บริหาร
ไม่มี
   
ประสบการณ์ทำงาน
   
2558 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ, บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
   
2558
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, บริษัท อควา คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
   
2556 - ปัจจุบัน
 • กรรมการ, บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)